• Expertise in bouwstudies
  • 0472610654
22 augustus 2023 ID283057_Wordpress

Tijdelijk verlaagd BTW tarief op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Nog tot eind 2023!

Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers  6% in plaats van 21%. De maatregel past in het energieakkoord van de federale regering en dient om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig(er) te maken. Aan dit verlaagd btw-tarief zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

Tijdelijke btw-verlaging

De levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, dewerlke elektriciteit opwekken of warmte genereren, vallen tijdelijk onder het verlaagd btw-tarief van 6%. Hiervoor moet je voldoen aan zeven voorwaarden:

  1. De btw-verlaging is enkel van toepassing vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023. Met andere woorden, de btw moet opeisbaar zijn in voormelde periode. Aangezien je bij de levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verplicht bent om een factuur op te maken, is de btw opeisbaar op het moment van de factuurdatum of betaling.
  2. Het verlaagd btw-tarief is enkel van toepassing in het kader van de levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De aankoop van een nieuwe woning (o.a. verkoop op plan) inclusief zonnepanelen, warmtepompen en/of zonneboilers is hiervan uitgesloten en valt onder het normaal btw-tarief van 21%.
  3. De installatie en plaatsing worden verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker. Dit kan de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn. Ook instellingen met een sociaal karakter kunnen beschouwd worden als eindverbruiker (zoals verblijfsinrichtingen voor bejaarden (erkend door de overheid) en internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten.
  4. De handelingen hebben betrekking op een woning die na uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt. Het privégedeelte van de woning moet dus groter zijn (meer dan 50%) dan het deel dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.
  5. De woning is jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. De datum van eerste ingebruikneming van de woning en het tijdstip waarop de eerste factuur met betrekking tot de werken wordt uitgereikt, is van belang om deze tijdsvoorwaarde na te gaan. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers (zie verder).
  6. De zonneboilers en warmtepompen die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, moeten voldoen aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot. In de praktijk hebben de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot.
  7. De voorwaarden en het verlaagd tarief worden uitdrukkelijk vermeld op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur. De klant krijgt één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten. De vermelding voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers luidt als volgt: “Btw tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat: (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”
    De door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, moeten ook melding maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen.